DuralDural iletisim

Terimler Sözlüğü

A  
abrasive disk zımpara taşı
abrasive machining aşındırma ile talaş kaldırma
acceptance sampling kabul için örnek alma
accessory aksesuar, yardımcı teçhizat
accuracy hassasiyet, doğruluk
acetylene gas asetilen gazı
acorn nut tırtıllı somun, taçlı somun
actuator uyarıcı
adapter adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins
iki dişli ucu birleştiren ara parça)
addendum diş ucu (dişlide)
adhesion tutma, adezyon
adhesive joining yapıştırma yolu ile birleştirme
adjustment ayarlama
age hardening yaşlandırarak sertleştirme
air furnace hava fırını
allen screw alyen vida; altı köşeli gömme başlı vida
allen wrench alyen anahtar, gömme anahtar, altı-köşe "L" şeklinde anahtar
allotropic changes allotropik değişme, eşözdek değişimi
allowance pay, tolerans
alloy alaşım
anchor bolt tesbit civatası, ankraj bulonu
angle köşebent demiri, köşebent, korniye; açı
angle milling cutter açı frezesi, konik freze bıçağı
annealing normalleştirme tavı, menevişleme
annular gear içten dişli
anodizing anotlama, anotsal işlem, anotlama usulü ile oksitleme
anvil örs
apparatus cihaz, aygıt, alet
apron araba önlüğü
arbor malafa
arch press kemerli pres
arc spot welding arklı nokta kaynağı
artificial aging suni yaşlanma
assemble monte etmek
assembly takım; birkaç parçadan meydana gelen parça grubu; komple, montaj
attachment yardımcı teçhizat, ataşman
austempering ösmenevişleme
austenite östenit
automatic screw machine index tezgahı
axial
 
eksenel

 

B  
bainite bainit, alçak derecede sulanmış çelik
bakalite bakalit
band sawing machine şerit testere
barrel finishing dolaplama
base taban, kaide, temel
base circle diş dibi dairesi (dişlide)
batch production küme üretimi
batch size küme büyüklüğü
batch furnace yığım fırını
beam kiriş
I-beam I profilli demir, I-kirişi
U-beam U profilli demir, U-kirişi
bearing yatak, rulman
ball-bearing bilyalı rulman
needle bearing iğneli rulman
roller bearing makaralı rulman
tapered roller bearing konik makaralı yatak
bearing cone yatak göbeği, iç yatak
bearing cup rulmanların dış çemberi, yatak kabı
bellows körük, körük biçiminde
belt kayış
belt polishing kayışlı parlatma
bench lathe masa tornası, saatçi tornası
bench molding tezgah kalıplaması
bending bükme, eğme
bentonite yumuşak balçık
bessemer converter bessemer potası
bevel gear konik dişli
bevel protractor dereceli gönye
bilateral çift yönlü
billet bilet, ham demir çubuk
 
bit uç, matkap ucu, kalem ucu
blast furnace yüksek fırın
blind riser kör oluk
blister copper saf bakır
bloom demir kütüğü
blow molding hava basınçlı kalıplama
bluing menevişleme
board hammer tahtalı şahmerdan
bolt civata
bonding yapıştırma, bağlama
boring machine oyma tezgahı, delik işleme tezgahı
boring mill delik tezgahı
bottom board faraş tahtası
brace el matkabı
bracket konsol, çıkma, destekli raf, dirsek
brass pirinç
brazing sert lehim, pirinç kaynağı
break corner köşe kırma
brittle gevrek, kırılgan
broaching broşlama, tığ çekme, boşaltma
broaching machine boşaltma tezgahı
broaching tools boşaltma kalemleri, boşaltma tığları
bronze bronz, tunç
buffing perdahlama
built-up edge yığma ağız
burnishing çapak temizleme
burr çizik, kazıntı, torna taleminin bıraktığı iz, çapak
bushing burç
butterfly nut kelebek somun
button kontrol düğmesi, düğme
butt welding
 
düz ek kaynağı, alın kaynağı

 

C  
calibration kalibrasyon, ayar
calliper kumpas
calorizing sementasyon ile aluminyum kaplama
cam kam, eksantrik, armutçuk, mil dirseği, boynuz
cap screw civata başlı vida; altı köşe başlı somunsuz vida,kapak vidası, başlık vidası
carbide karbür
carbide tools sert maden takımlar
carburizing sementasyon, karbonlama
carriage torna arabası
case hardening doku sertleştirme, sementasyon
casting döküm
cavity kovuk, oyuk, oluk, girinti
cement çimento
cementation katılama, karbonlama
center punta (tornada vs.); merkez
dead center sabit punta
live center döner punta
center drill punta matkabı
center gauge punta mastarı
center punch nokta zımbası
center-rest punta mesnedi
centerless grinding puntasız taşlama
centrifugal casting savurma döküm
ceramic tools seramik takımlar
chain zincir
chamfer kırma, pah, yiv, oluk
chamfer angle kırma açısı, pah açısı
chamfer length kırma boyu, pah boyu
chassis şasi, iskelet
chip talaş
chip breaker talaş kırıcı
chipless machining talaşsız işleme
chip pan talaş haznesi
chisel keski
chisel edge keski ağzı, uç ağız
chisel edge angle uç ağız açısı
chrome plating krom kaplama
chromium krom
chuck ayna
chuking reamer kovanlı rayba, tezgah raybası
circular pitch dairesel hatve
circular sawing machine dairesel testere tezgahı, diskli testere makinası
clamp kelepçe, mengene
clapper box menteşeli takım kutusu
clearance boşluk, açıklık, ara
clutch kavrama, debriyaj
course kaba, kalın
coating örtme, kaplama
coining press darp presi
cold heading soğuk baş yapma
cold sawing soğuk kesme
cold welding soğuk kaynak
cold working soğuk işlem
collar bir parçanın etrafını saran blok bilezik, yaka, halka
collet bilezik, esnek kovan, freze çakısı tutacağı (pens)
collet holder esnek kovan (pens) tutacağı
column sütun
combination die keser basar kalıp
combination chuck üniversal ayna
combined cut birleşik kesim, kombine kesim
compass pergel, pusula
compensation denkleştirme
compound rest takım kızağı
compression molding basınçlı döküm
compressive strength sıkıştırma dayanımı
computer bilgisayar
Computer Numerical Control (CNC) bilgisayarlı sayısal denetim
concentric eş merkezli
continuous casting sürekli döküm
continuous chip akma talaş
contour çevre yolu
converter konverter, değiştirici
coolant soğutucu
cope örtme, üst döküm derecesi
copper (or cupper) bakır
core maça (dökümcülükte)
core diameter (drills) öz çapı
core print maça yatağı, maça yuvası
corrosion yenim,paslanma
cost maliyet
cotter pin maşalı pim, kopilya
cotton waste üstüpü
counter boring düz havşa açma
counter sinking konik havşa açma
coupling kavrama, kaplin
crest vida dişinin tepesi
cross-slide çapraz kızak
cross-wise enlemesine
crown gear akış dişlisi
crusible pota
cupola kupola, döküm ocağı
curling saç kıvırma, kenar kıvırma
cutting edge kesme yüzü, kesme ağzı
cutting fluid kesme sıvısı
cutting force kesme kuvveti
cutting speed kesme hızı
cyaniding siyanürle sertleştirme

 

D  
dedendum diş dibi (dişlide)
deep drawing derin çekme
deep-hole drilling machine derin delik delme tezgahı
deformation processes deformasyon işlemleri
depreciation amortisman, aşınma, kıymetten düşme
depth gage derinlik mastarı
depth of cut kesme derinliği
dial kadran, kontrol saatlerinin yüzü
dial indicator komparatör
diametral pitch kutur diş arası
diamond tools elmas takımlar
die kalıp; pafta kalıbı (erkek diş açma aleti)
die casting pres döküm
diffusion yayınım, difüzyon
direct arc furnace ark fırını
disc disk, yuvarlak plaka, kurs
discontinuous chip kesme talaş
disposable pattern harcanır model
distortion allowance çarpılma payı, bozulma payı
dividing head bölüm aynası, divizör
dog fırdöndü, kanca, tornalamada kullanılan ara mesnet
double housing planer çift sütunlu planya
double margin drill çift zırhlı matkap
down milling eş yönlü frezeleme
draft allowance çekme payı
drag alt döküm derecesi
draw bar çekme çubuğu, çektirme
draw-cut shaper çeker keser vargel
drawing çekme,çizim
drawing die çekme kalıbı
drill chuck matkap aynası, mandren
drill performance matkap verimi
drill point matkap ucu
drilling machine delme tezgahı, matkap tezgahı
drive tahrik,sürmek
drop forging şahmerdanda dövme
drop hammer serbest düşüşlü tokmak, şahmerdan
drug alt derece
drum tambur
drum lathe kampana tornası
ductility yumuşaklık, süreklilik
duplicating machine kopya makinası
dye boya, boyamak
dynamometer dinamometre

 

E  
eccentric eksantrik, dış merkezli; kam
elastic esnek, elastik
elastic limit esneklik sınırı
elasticity esneklik
electric discharge machining kıvılcımla malzeme işleme
electrode elektrot, elektrik kaynak çubuğu, elektrik kutup çubuğu
electromechanical grinding elektro mekanik taşlama
electroforming elektrikle şekillendirme
electrohydraulic forming elektrohidrolik şekillendirme
electroplating elektroliz yoluyla kaplama (galvanoplasti)
electroslag welding cürufaltı kaynağı
electrotinning elektrikle kalaylama
element öğe, eleman
elongation uzama
embedding gömülme
embossing kabartma
emery zımpara
emery paper zımpara kağıdı
emulsion sütsü, sübye, emülsiyon
enamel emaye
end clearance angle uç boşluk açısı
end cutting edge angle yan ağız açısı
end-mill cutter parmak freze
endurance dayanım, sürme
engine lathe torna tezgahı
equipment aygıt, aparat, ekipman
etching asitle aşındırma, dağlama
expansion genişleme
expansion reamer genişletme raybası
explosive forming patlama yoluyla şekillendirme, patlama kalıplaması
extract özüt
extraction özütleme
extrusion ekstrüzyon, kalıptan basma, darçıkım

 

F  
face alın, yüz
face milling alın frezeleme
face milling cutter alın frezesi, alın işleme çıkısı
face plate fırdöndü aynası
facing alın tornalama işlemi
fastening sıkıştırma, bağlama
fatique yorulma, hareket halindeki aksamın yorulması
feed ilerleme, besleme
feedback geriye besleme
feedrate talaş kaldırma hızı, ilerleme hızı
feed rod talaş mili
feeler gage hassas mastar
ferrous metal demirli, demirden oluşan metal
file eğe, törpü
coarse file kaba eğe
bastard file orta kalın dişli eğe
needle file saatçi eğesi
slitting file oluk eğesi
square file dörtköşe eğe
superfine file ince perdah eğesi
triangular file üçköşe eğe
round file yuvarlak eğe
taper file konik eğe, fare kuyruğu eğe
parallel file düz eğe
flat file yassı eğe
drill file delik tesviye eğesi
filing törpüleme, eğeleme
fillet pervaz
fillet weld pervaz kaynağı
fillister head screw yıldız başlı vida
fillister head screw driver yıldız uçlu tornavida
fine ince
finish allowance işleme payı
finishing son işleme
finishing cut ince işleme
finishing teeth kalibre ağızları
fit alıştırma, geçme
transition fit ara geçme
interference fit sıkı geçme, temaslı alıştırma
clearance fit bol geçme
medium fit orta sıkı alıştırma, tatlı alıştırma, tatlı geçme
running fit döner alıştırma, oynar alıştırma
sliding fit kayar alıştırma, kayar geçme
shrink fit sıkı geçme, sıkma alıştırma
fixture bağlama aygıtı, bağlama düzeni
flame cutting oksijenle kesme
flama hardening alevle sertleştirme
flange flanş; bağlantı, birleşme yüzü
flank (gear) diş yanı
flank wear serbest yüzey aşınması
flash welding yakma alın kaynağı
flexibility esneklik
floor molding yer dökümü
flute yiv, oluk (matkapta)
fly-cutter yaprak çakı
fly nut kelebek somun
follower rest gezer yatak
forging dövme
form milling cutter modül freze bıçağı, profil frezesi
forming şekillendirme
foundary process dökümcülük
foundation temel
fracture kırılma, kopma
fracture point kopma dayanımı
frame iskelet, çerçeve, şasi, gövde
friction disc sürtünme aynası
friction drive sürtünmeli tahrik, sürtünme mekanizması
front pilot (broaches) ön kılavuz
furnace tav fırını, ocak
fuse sigorta; madenin sıcaklık dolayısıyla sıvı haline gelmesi; kaynayıp birleşme

 

G  
gage (or gauge) mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti
gage block johnson mastarı
galvanizing galvanizleme
gang drilling machine çok milli delme tezgahı
gasket conta
gasket ring conta bileziği, salmastra bileziği
gate aralık, kapı
gear dişli
gear-cutting machine çarklara diş açma makinası
gear train dişli düzeni; birbirine geçmiş müteaddit dişli tertibatı
girder kiriş, payanda, putrel, kuşak
goggles kaynakçı gözlüğü
grain tane
grain size tane büyüklüğü
graphite grafit; saf ve yumuşak karbon
gravity sintering ağdırmalı külçeleme
gray cast iron kır dökme demir
grease gres yağı
grease gun gres pompası
grinding taşlama
grinding machine taşlama tezgahı
grinding wheel zımpara taşı, taşlama taşı
grinding wheel dresser zımpara taşı düzelticisi
grindstone bileyi taşı
grit maden talaşı, maden kırıntısı; iri taneli kum
grub screw yarık başlı makina vidası, saplama vidası
gun drill namlu matkabı

 

H  
hacksaw blade el testere bıçağı
hacksaw machine kollu testere makinası
hammer çekiç
hand milling machine el freze tezgahı
hardenability sertleşebilme
hardness sertlik
headstock tornada başlık tarafı, torna aynası, torna feneri, tahrik tertibatı
heat treatment ısıl işlem
helical gear helis dişli
helical spring helezoni yay
helix angle helis açısı
herringbone gear çavuş dişli
high speed steel hava çeliği, yüksek hız çeliği
hobbing azdırma
honing honlama, ince taşlama, parlatma, bileme
horn press mahmuzlu pres
hot spinning sıcak sıvama
hot working sıcak işleme
hose hortum
hub göbek (kasnak, dişli vb. göbeği)
hydraulic press hidrolik pres
hydraulic shaper hidrolik vargel
hypoid gear hipoid dişli

 

I  
idler gear avara dişli
impact çarpma, darbe, şok
impurity pislik, kir, yabancı madde
inclined press eğik pres
indentation çukur iz
independent chuck çeneleri ayrı sıkılır ayna, mengeneli ayna
index head bölümlü başlık
indicator gösterge, sayaç
induction hardening endüksiyonla sertleştirme
ingot ingot, külçe
injection molding enjeksiyonlu kalıplama
inserted tooth cutter değişebilir ağızlı çakı, çanak freze
inspection kontrol, muayene
instability dengesizlik
installation yerine takma, kurma, montaj, tesis
instrument alet, cihaz, ölçü aleti
insulation izole, yalıtma, tecrit etme
internal grinding iç silindirik taşlama
investment casting hassas döküm

 

J  
jack kriko
jam nut kontra somun, sıkıştırma somunu
jaw çene, mengene veya ayna çenesi
jig delme kalıbı
jig borer hassas oyma tezgahı
job lot production parti imalatı, karışık mal imalatı
joint eklem, mafsal, oynak yeri, ek yeri, bağlantı, tesbit yeri
journal bearing kaymalı yatak

 

K  
key kama
key seat kama yatağı
keyway kama yuvası, kama oluğu
killed steel söndürülmüş çelik
knob topuz, tokmak, düğme
knuckle joint press mafsallı pres
knurled nut tırtıllı somun, tırtıllı el ayar somunu
knurling tırtıl çekme
knurling tool tırtıl çekme aleti

 

L  
labor (or labour) iş, işçilik
land faz
lap joint bindirmeli bağlantı
lap welding bindirmeli kaynak,iki parçayı üst üste bindirerek yapılan kaynak
lapping parlatma, lepleme
lateral yanal
lathe torna
lead kurşun
lead screw vida açma mili (tornada)
leather deri
lever levye, kol, manivela, kumanda kolu
linkage bağlantı, mekanizma, düzen
lip angle kenar açısı
lock nut kontra somunu
longitudional boyuna, uzunlamasına
lubricant yağlama maddesi
lubricating gun yağ tabancası
lubrication yağlama
lubricator yağdanlık, gresörlük

 

M  
machinability işlenebilirlik
machine bed tezgah gövdesi
machine frame tezgah gövdesi
machine molding makinalı kalıplama
machine screw makina vidası, civata başlı vida, somunlu vida
machine shop atelye, işlik
machine tool takım tezgahı
machining time işleme zamanı
magnet mıknatıs
magnetic chuck mıknatıslı ayna
maintenance bakım
malleable dövülgen
malleable iron dövülgen demir
mandrel mandrel, malafa, torna punta veya matkap başlığı
manual elle işleyen, elle çalıştırılan; el kitabı
manufacturing processes imalat yöntemleri
margin (drills) faz, zırh
martensite martensit
mash seam weld ezme dikiş kaynağı
masking maskeleme
mass production seri imalat
material gereç, malzeme
measurement ölçme, ölçü
measuring instruments ölçme aletleri, ölçme cihazları
mechanism mekanizma, tertibat
mesh tel örgü, örgü süzgeç; birbirine geçme,dişlilerin temas halinde olması
metal metal
metal removing talaş kaldırma
metal spinning sıvama
metal spraying metal püskürtme
metrology ölçme bilimi
mica mika
micrometer mikrometre
mild steel yumuşak çelik
milling cutter freze çakısı
milling machine freze tezgahı
monel metal monel pirinçi
morse taper mors konikliği
mould (or mold) kalıp
multiple cut çoklu kesme
multipoint çok ağızlı takım

 

N  
nail çivi
nail puller kerpeten
natural doğal, tabii
neck (drills) boyun
needle iğne, ibre
nipple nipel, boru rakoru, meme, meme ucu
nitriding nitritleme
nodular iron yumrulu demir
nominal size nominal ölçü
nonferrous metal demir içermeyen metal
normalizing normalleştirme tavı
notching kertikleme
numerical control sayısal denetim
nut somun

 

O  
offset kaçıklık, sapma, yerinden kaçma
oil yağ
oil bath yağ banyosu
oil screw gun vidalı yağ pompası
oil tempered yağda tavlanmış
open-end wrench açık ağız anahtar
open-hearth furnace siemens-martin fırını
operation işlem
ore cevher
oxidation oksitlenme, paslanma
oxy-acetylene welding oksijen kaynağı

 

P  
panel pano, tablo, şalter veya kontrol saatleri panosu; plaka
parkerizing parkerleme
pattern model (dökümcülükte)
pattern allowance kalıp payı
pellet topak
penetration girinim, penetrasyon
percussion press vurgu presi
perforating delikleme
permeability geçirgenlik
piercing delme (Mannesman metodu)
pig iron pik demir
pin pim, perno, muylu, şiş, iğne
pincers kerpeten, kıskaç, pense
pinion küçük dişli
pipe boru
pipe wrench boru anahtarı
pit molding kuyu dökümü
pitch hatve, vidanın her dişte ilerleme miktarı,iki diş arasındaki uzaklık, adım
pitch circle diş açıklığı dairesi, bölme dairesi (dişlide)
plain milling cutter silindirik freze bıçağı
plain milling machine düz freze tezgahı
planer planya
planetary gear gezegen dişli, gezer dişli, planet dişli
planetary milling machine gezegen başlı freze tezgahı
plant fabrika, tesis, atölye
plastic plastik
plate levha, plaka
plating kaplama
pliers pense
ploughing force sürtme kuvveti, kazma kuvveti
plug tapa, tıkaç, elektrik fişi
plug gage delik mastarı
plumber tesisatçı
pneumatic gage havalı mastar
pneumatic hammer havalı tokmak
pneumatic rammer havalı (pnömatik) şahmerdan; basınçlı hava tokmağı
point angle (drills) uç açısı
pointer gösterge, ibre
polishing parlatma, polisaj
porosity gözeneklilik
powder metallurgy toz metal bilimi
precipitation hardening çökelterek sertleştirme
precision hassasiyet
press pres, cendere, presle basma
pressing presle şekillendirme, presle basma işlemi
process süreç
product ürün
production üretim
profiling machine kopye tezgahı
protractor açı ölçer
puller çektirme
pulley kasnak, makara
punch zımba
punching zımba ile delme, presle delme

 

Q  
quality control kalite kontrolu
quantity miktar, nicelik
quench hardening su verme sertleştirmesi
quenching su verme
quick return mechanism vargel mekanizması

 

R  
rack kremayer dişli
ram şahmerdan tokmağı, pres kütüğü
rammer şahmerdan
raw ham, işlenmemiş, tabii
reamer rayba
reaming raybalama
recess oluk, oyuk, girinti
red hardness kızıl sertlik
refractory tuğlamsı
reinforce takviye etme, kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
relief angle freze bıçağının arka yüzü ile kesilen parça arasındaki açı
remote control uzaktan kontrol
removable pattern sökülebilir model
residual stress artık gerilme
resin reçine, akındırık
resistance welding direnç kaynağı
retaining ring tesbit segmanı, tesbit bileziği
revolver head döner kafa, döner başlık
rigid esnemez
ring bilezik, halka, piston segmanı
ring gage yüzük mastar
riser oluk
riveting perçinleme
rod çubuk, kol
roller merdane, rulo, silindir
roll forging dövmeli hadde
roll forming haddeleme
rolling haddeleme
rolling mill hadde makinası
rotation dönme, bir eksen etrafında dönme, rotasyon
roughing cut kaba işleme
roughing teeth (for broach) kaba kesme ağızları
roughness pürüzlülük
rubber lastik, kauçuk
run-out salgı
rupture strength kopma dayanımı
rust pas, paslanma

 

S  
saddle oturak, eyer, boyun
safety pin emniyet pimi
sampling örnek alma
sand kum
saw milling cutter testere ağızlı freze çakısı
saw type cutter testere tipi çakı
sawing machine testere tezgahı
scale ölçek
scissors makas
scrap hurda
screw cutting vida açma
screw driver tornavida
screw machine civata makinası
seal keçe, yağ keçesi
seaming ekleme, dikiş
seam welding dikiş kaynağı
sensitivity duyarlık, hassasiyet
set screw tesbit vidası, kontra vida
set-up time hazırlık zamanı
shaft döner mil, şaft
shake allowance tıklama payı
shank kesici kalem sapı, şaft
shank cutter parmak freze
shaper vargel
shaving traşlama
shear angle yarma açısı
shearing (preste, makasta) kesme
shear strength kesme dayanımı, kayma dayanımı
sheathing kaplama
sheave oluklu kasnak, makara
sheet levha
sheet metal screw saç vidası
sheet metal shears teneke makası
shell reamer takma rayba, kovan rayba
shearadizing toz çinko ile galvanizleme, çinko emdirme
shift vardiya; yerinden oynatma, yer değiştirme, vitese geçirme
shim şim; dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levhalar
shock resistance sarsım direnci
shot peening bilyalı yüzey dövme
shrinkage allowance çekilme payı
side milling cutter silindirik alın freze bıçağı
side rake angle yan talaş açısı
sieve elek
silicon silisyum
silver gümüş
sine bar sinüs çubuğu
sintering külçeleme, sinterleme
skilled kalifiye
slab slab, yassı kütük
slab milling vals frezeleme
slag cüruf, dışık
sleeve gömlek, kovan,mil üzerine bilezik gibi geçen parça; manşon (boruda)
slide kızak
slideway kızak
slip plane kayma düzlemi
slitting dilme, yarma
slotter yarma frezesi
snap gage çeneli mastar
snap ring tesbit segmanı, yaylı tutturma bileziği
soaking pit çelik demlendirme fırını
socket yuva, soket, priz
socket adapter cırcır anahtarı
socket wrench lokma anahtarı
soldering lehimleme
spanner civata anahtarı
spare yedek, fazla
specific özgül
specification specifikasyon; makina veya cihazın özellikleri,kendine has ölçüleri
specimen numune, örnek
spindle fener mili
spindle support mil desteği
spinning sıvama
spirit level düzeç, kabarcıklı düzeç, su terazisi, tesviye ruhu
spline freze oluklu kayar geçme yapma; iç ve dış dişlileri birbirine geçirmek suretiyle birleştirme
spot face pul yatağı
spot welding punta kaynağı
spraying püskürtme
spring yay
spring lock washer yaylı rondela
spring washer yaylı rondela
spring winding yay sarma
sprocket zincir dişlisi, cer dişlisi
sprue döküm deliği
spur gear düz dişli
square nut dörtköşe somun
stainless steel paslanmaz çelik
stability dengelilik
standard standart, tek biçim, ölçünlü
standard deviation standart sapma, tek biçim sapması
stem sap, gövde
step drill kademeli matkap
stiff bükülmez
storage depolama
strain gerinim
strain hardening uzama sertleşmesi, gerinim sertleşmesi
strength direnç, mukavemet, dayanım
stress gerilim
stretch forming uzatarak, gererek şekillendirme
strip şerit, lime, kuşak, band
stripping machine sıyırma makinası, soyma makinası
stroke kurs
structure yapı
stud saplama, başlıksız civata
submerged are welding toz atı kaynağı
super finishing hassas perdahlama
surface finishing yüzey perdahlama
surface hardening yüzey sertleştirme, semente etmek
swaging tokaçlama
sweep pattern silmeli model
synchronization senkronize etme; aynı anda ve beraber çalışır duruma getirme, eşleme, eş zamanlı

 

T  
T-slot cutter yarık freze bıçağı, T-kanalı açma bıçağı
tailstock torna punta başlığı
tang (drill) sökme ucu (konik şaftlı)
tap klavuz
taper konik
taper turning konik tornalama
tap hole klavuz deliği
taper attachment konik tornalama aygıtı
taper gage koniklik mastarı
taper reamer konik rayba
tapping kılavuz çekme, kılavuzla diş açma
tapping machine dişi vida dişi çekmek için kılavuz tezgahı
tempering tavlama
template şablon
tensile strength çekme dayanımı
tension gerginlik
thread diş
thread cutting diş açma, vida açma
thumb nut dış yüzü tırtıllı dairesel (silindirik) somun
thumb screw elle gevşetilip sıkıştırılan vida, silindirik başlı ayar civatası
tin kalay, teneke
tip uç (kalemde)
titanium titan
tolerance pay, tolerans
tommy bar lokma anahtar kolu
tool alet, takım, torna bıçağı
tool cutter kalem
tool cutter edge angle ayar açısı
tool cutting edge inclination meyil açısı, eğim açısı
tool holder kalem tutucu, kalemlik, kater
tool included angle uç açısı
tool life takım dayanma zamanı
tool minor cutting edge angle yan bileme açısı
tool normal clearance angle serbest açı
tool normal rake angle talaş açısı
tool normal wedge angle kama açısı
tool post kalem tutacağı, kater
toolroom takımhane
tool slide takım kızağı
torch üfleç, hamlaş, asetilen alevi, şaloma
torch cutting üfleçle kesme, kaynakla kesme
torque burulma momenti, tork
torque wrench civata sıkma torkunu ölçen anahtar
torsion burulma, torsiyon
torsional strength burulma dayanımı
toughness tokluk
tracing konye etme
transparent saydam, şeffaf
transverse enlemesine
trimming machine kordon makinası
T-slot T-kanalı, T-oluğu
tumbling mill döner değirmen
tungsten volfram
turning machine torna tezgahı
turret lathe revolver torna, yarı-otomatik torna
twist drill helisel matkap

 

U  
ultimate strength maksimum mukavemet
ultrasonic machining ses üstü dalgalarıyla talaş alma
uniform düzgün, tek biçimli
unilateral tek yönlü
upcut milling aksi yönlü frezeleme
upright drill sütunlu matkap
upset forging şişirme

 

V  
valve valf, vana, süpap, ventil
V-block (Vee-block) V-yatağı
vernier caliper sürgülü kumpas
vise mengene
void boşluk
volatile uçucu

 

W  
washer pul, rondela
waviness dalgalılık
wear aşınma
welded steel kaynaklı çelik
welding kaynak
electric arc welding elektrik ark kaynağı
fusion welding erime kaynağı
oxy-acetylene welding oksijen kaynağı, asetilen kaynağı
spot welding nokta kaynağı
thermit welding termit kaynağı
welding rod kaynak çubuğu, kaynak elektrodu
welding powder kaynak tozu
welding machine kaynak makinası
welding helmet kaynak başlığı
white cast iron beyaz pik
wind nut kelebekli somun
wire drawing tel çekme
wiring elektrik şebekesi tel düzeni
wood screw ağaç vidası
work hardening işleme sertleşmesi
work piece iş parçası
work table iş tablası
worm gear sonsuz dişli, salyangoz dişli
wrench anahtar
wrought iron dövme demir, dörük demir

 

Y  
yield point akma dayanımı
yoke çatal, mafsal çatalı

 

Z  
zinc çinko
zone bölge